Okresních soutěží v ledním hokeji ročník 2010/2011

06.09.2010 15:47

 

Okresní svaz ledního hokeje ČSTV Strakonice

R O Z P I S

Okresních soutěží v ledním hokeji ročník 2010/2011

 

1.      Řídící orgán soutěží: 

         Sportovně technická komise OSLH při OS ČSTV Strakonice, Husova  380,  Strakonice I.

2.      Předpis:

         Hraje se podle pravidel LH, Soutěžního řádu LH, tohoto rozpisu soutěží a      ostatních ustanovení vydaných OSLH.

3.      Právo účasti v soutěži:

Právo hrát OP a OS mají všechny řádně přihlášené HOK. Okresní svaz LH ČSTV Strakonice umožní start i HOK z jiného okresu a mužstvům neorganizovaným v ČSTV.

Zástupci družstev OP před zahájením soutěže uzavřeli dohodu, že družstva z Klatovska -  Malá Víska a  Luby odehrají v tříkolovém
systému s družstvy ze Strakonicka (Diorit Strakonice, TJ Drahonice a S. Katovice) pouze 1 utkání jako pořadatel (domácí tým) a 2 x   
bude pořadatel utkání (domácí tým) družstvo ze Strakonicka. Netýká se to družstev Sušice a Horažďovic).

 

4.      Systém soutěží    

         - OP se hraje systémem každý s každým tříkolově, body 2-1-0

         - OS se hraje systémem každý s každým dvoukolově, body 2-1-0

         - Pohár OSLH se bude hrát jako soutěž dobrovolná společně pro mužstva      OP a OS, systém bude určen na základě počtu přihlášek. Základní kola       Poháru OSLH se budou hrát 3x15 minut čistého času se 2 rozhodčími,          semifinále a finále na čistý čas se 3 rozhodčími.

         Náklady  Poháru OSLH a třetí kolo OP budou hradit společně     oba oddíly.

 

5.      Pořadatel utkání:

         Pořadatel utkání je oddíl, který je uveden v rozlosování na prvním místě

         /domácí oddíl/. Povinností pořádajícího oddílu je zajištění tiskopisů       "Zápis o utkání". Pořádající oddíl musí mít na zimním stadionu při       utkání 2 pořadatele označené pořadatelskou páskou, kterou si vyzvednou      na ZS.

 

6.      Termíny utkání:

         Zápasy OP budou odehrány o víkendech, zápasy OS budou odehrány   ve     všední dny případně o víkendech.

-2-

OP bude zahájen 16.-17.10.10

         OS bude zahájena v týdnu 14.9.10

         první          kolo pohárových zápasů 9.-10.10.10

 

         Rozpis zápasů je přílohou „Rozpisu soutěží LH 10-11“ a jsou pro        všechny účastníky závazné. Termíny zápasů stanovuje OSLH po dohodě se ZS.        

         Změna termínu je možná jenom výjimečně ze závažných důvodů po       dohodě se soupeřem, ZS, STK a nesmí narušit ostatní zápasy OP-OS.          Ledy na odložené zápasy si zajišťuje HOK sám.

         Odložená utkání v důsledku nemoci povolí STK jenom v případě úředně       ohlášené epidemie s potvrzením okresního hygienika.

        

7.      Místo utkání

Mistrovská utkání OP se budou hrát na ZS ve Strakonicích, Sušici a Klatovech.

         Na žádost HOK řídící orgán může povolit sehrát utkání i na jiných        hřištích vyhovujícím pravidlům, které schválí STK OSLH.

 

8.      Organizační připomínky:

         Náležitosti:

- Hráči OP hrají na společné soupisky a kopie registrací ČSLH

- Hráči OS hrají na soupisky a okresní registrace.

- Soupisky, kopie registrací, okresní          registrace se předloží vždy před zápasem rozhodčímu utkání. V soupiskách bude uvedeno příjmení, jméno, datum narození. Soupisky předloží oddíly k potvrzení na OSLH nejpozději před zahájením soutěží.

- Okresní registrace hráčů budou obsahovat foto, budou opatřeny razítkem OSLH a v případně, že hráč má registraci LH bude na okresní registraci uveden souhlas k hostování od mateřského klubu.

         - Pro potřebu konfrontace musí mít každý hráč k dispozici také osobní průkaz.

         Přestupy a doplňování soupisek:  

- V OS ani v OP se nebude platit poplatek za doplňování hráčů do soupisek, termín pro přestupy je stanoven do 31.1., doplňování o nové hráče /ne přestupy a hostování/ bude možné provádět do konce soutěže.

- Jedná-li se u OP o hráče, který není        registrovaný, předloží oddíl jako     podklad kopii doplněné soupisky, vyplněný registrační lístek a foto. Oddíl OP, který chce doplnit soupisku o registrovaného hráče musí      jako podklad předložit kopii doplněné soupisky, registrační      průkaz hráče,       přestupní lístek se souhlasem  mateřského oddílu.

- Hráč může být zapsán          pouze na soupisce jednoho HOK.

-3-

Registrace hráčů a kopie soupisek budou uloženy v sekretariátu OSLH.

         Start hráčů:

- V OS je povolen start 1 hráče staršího 30 let z mužstev OP Strakonice. Není povolen start hráčů startujících současně v jiných vyšších soutěžích /OP, KP atd./.

- V OS i OP bude možný v rámci soutěže start brankářů i z jiných mužstvech, jeden brankář nejvýše 3 zápasy po sobě. V OP bude možný start brankářů z OS také nejvýše na 3 zápasy. 

- V OS budou hrát pouze hráči starší 18 let, výjimečně 17 letí, budou-li mít souhlas rodičů a splňovat všechna ustanovení RS-zdravotní zajištění

- Účast juniorů v OP bude povolen pro hráče  pouze z mužstev úrovně KP v počtu max. 3 v jednom mužstvu. Dále je povolen start nevyužitých hráčů HC Strakonice. Hráč musí mít povolené hostování z mateřského klubu na hostovacím lístku a musí být označen na soupisce.

    

 

9.      Zdravotní zajištění

         Hráči všech družstev musí mít potvrzení o lékařské prohlídce. Kontrola          zdravotních prohlídek hráčů je plně v kompetenci jednotlivých     oddílů. U hráčů do 18 let musí mít oddíl potvrzený souhlas rodičů hráče.      Pokud by hokejový klub připustil hráče do soutěže bez prohlídky a     došlo by k poškození zdraví v důsledku jeho zdravotní nezpůsobilosti,    vystavuje se klub případné právní zodpovědnosti. Oddíly jsou povinny          mít řádně vybavenou lékárničku.

        

10.    Start hráče ve vyšší věkové kategorii:

         Hráč junior může vedle své věkové kategorie startovat i ve vyšší kategorii. HOK start umožní jenom vyspělým a dobře trénovaným    hráčům. Za start hráčů juniorů v okresním přeboru a okresní soutěži nesou      zodpovědnost HOK.

         Hráči do 18 let nesmí v jednom dni sehrát více než jedno mistrovské      utkání, kromě turnajových.

        

11.    Obsazování rozhodčími:

         Delegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích. Utkání OP budou řídit 3       rozhodčí, utkání OS 2 rozhodčí. V OP i v OS budou delegování rozhodčí     časomíry. V případě, že delegovaný rozhodčí nebude moci k utkání z     vážných důvodů nastoupit, musí tuto skutečnost nahlásit okamžitě,          nejméně 24          hodin před konáním zápasu přímo předsedovi komise        rozhodčích, nebo sekretáři OSLH

-4-

11.    Hospodářské náležitosti:

         - Oddíly startují na vlastní náklady. Náklady za pronájem ZS budou     hrazeny vždy domácím družstvem. Způsob hrazení nájmů oddíly bude    

         prováděn dle dohody se ZS. Za případné neuhrazení nákladů za  nájem ledové plochy nese právní zodpovědnost oddíl.

                 

         Ceny pro mužstva OP-OS:  

- Soutěže slušnosti OP i OS - /vítěz pro nový ročník nebude platit startovné/

         - Mužstva, která se umístí v OP, OS a „Poháru OSLH“ na prvních třech         místech obdrží pohár.

         Nejlepší střelci a kanadské bodování OP a OS obdrží plaketu.

        

12.    Soutěž slušnosti:

         OSLH vyhlašuje v sezoně 2010-2011 soutěž slušnosti pro oddíly.

         Bodovat se bude na základě kriterií:

         - za každé vyloučení na 2 min.                                             2 tr.body                   

         - za každé vyloučení na 5 min.                                     5                          - za každé vyloučení na l0 min.                                  10

         - za každé vyloučení do konce utkání                                    30

         - zastavená činnost hráče                                                                          50

         - za provinění trenérů a funkcionářů oddílu                         50                                  - za nedohrané utkání z viny družstva                                100

         - za nedostavení se k utkání                                                  100          

         za chování diváků:

          nesportovní                                                                          0      

         - za házení předmětů na led.plochu                                       50

         Při posuzování chování diváků a hráčů je rozhodující zápis o utkání, který

         vyplní rozhodčí.

 

13.    Hrací doba:

OP bude hrán na čistý čas 3x20 min., případně hrubého 3x35 min        

OS bude hrána na čistý čas 3x15 min./5 min. přestávka/ případně 3x30 min.

         trestná doba čistého času 2 min. - hrubého 3 min.

         trestná doba čistého času 5 min. - hrubého 9 min.

         trestná doba čistého času 10 min. - hrubého 18 min.

        

 

 

 

-5-

14.    Nástup družstva:

         Ve stanoveném začátku utkání musí na ledovou plochu nastoupit          nejméně 11hráčů u OP, 8 hráčů u OS z toho jeden brankář s řádnou     výstrojí a připravených k zahájení utkání.. Povinností družstev je       

         nastoupit k utkání s očíslovanými dresy, nutné je také označení kapitána        mužstva!! Před utkáním je stanovena doba max. 5 minut na rozbruslení.

         Všechna mužstva musí důsledně dodržovat stanovené začátky zápasů, aby

byl dodržen čas nájmu ledové plochy. Povinností družstev je před utkáním řádně vyplnit zápis o utkání, jména a příjmení hráčů, číslo dresu, pořadatele utkání u pořádajícího družstva (vč. adresy). Po skončení utkání vedoucí družstev neprodleně podepíší zápis o utkání a pořadatel utkání
uhradí náklady rozhodčím. Neplnění těchto povinností bude řešeno a případně pokutováno.

 

15.    Konfrontace:

         Konfrontace hráče může být provedena v průběhu celého utkání.          Rozhodčí vždy nechá napsat do zápisu o utkání vlastnoručně konfronto-   vaným hráčem "provedena konfrontace" - podpis hráče (celé jméno a          příjmení) - datum narození. Hráč je povinen se ke konfrontaci dostavit          po vyzvání rozhodčím obratem (např. pokud je hráč na ledě nesmí se již          vracet na svou střídačku). Nedostaví-li se hráč ke konfrontaci bude jeho          start považován jako neoprávněný.

         Rozhodčí provede posouzení podobnosti hráče s fotografií na kopii      reg. průkazu a osobním dokladu včetně porovnání datumu narození. Je-li zřejmé, že je vše v pořádku, rozhodčí nechá konfrontovaného     hráče          pokračovat ve hře. Je-li          jednoznačné, že se jedná o neoprávněný start,         rozhodčí vykáže hráče do šatny. Při          konfrontaci mají právo být přítomni       kapitáni, vedoucí případně trenéři obou družstev.

                                                       

16.    Určení pořadí v soutěži:

         V OP i OS za vítězství 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů        

         Při kontumaci v OP i OS se přiznají 2 body.

         Neprovinivšímu se družstvu v OP i OS se do tabulky  započítá    poměr         branek 5:0. Bude- li výsledek dosažený na hřišti příznivější, stává se     kontumačním ten. Při oboustranné kontumaci je pro obě    družstva    

         0:5 a oba jsou bez bodu.

 

         V případě stejného počtu získaných bodů u dvou či více družstev po     ukončení mistrovských soutěží, rozhoduje:

         a) počet bodů

         b) počet docílených bodů ze vzájemných utkání

        

-6-

c) brankový rozdíl ze všech vzájemných utkání /počet obdržených bude         odečten od počtu vstřelených, vyšší pořadí získá mužstvo s větším       kladným nebo menším záporným rozdílem/

         d) brankový rozdíl ze všech utkání

         e) je-li brankový rozdíl stejný, pak rozhoduje vyšší poměr daných a      obdržených branek ze vzájemných utkání

         f) je-li poměr daných a obdržených branek ze vzájemných utkání stejný,         nařídí STK sehrání rozhodujícího utkání – viz SŔ

 

-                     Postupy:

         Družstvo, které se umístí v OP na 1. místě získává titul „Přeborník okresu

soutěžního ročníku 2010/11“ s právem přímého postupu do regionálního přeboru Jč. Oblasti. Okresní přeborník musí řídícímu svazu potvrdit zájem startovat v regionálním přeboru. V případě, že nebude mít HOK o vyšší soutěž zájem bude právo nabídnuto druhému v pořadí.       

         Družstvo které se umístí v OS na 1. místě získává titul „Vítěz Okresní soutěže ročníku 2010/11“ s právem přímého postupu do OP. V případě, že           nebude mít HOK o vyšší soutěž zájem bude právo nabídnuto druhému v           pořadí. Když nebude mít zájem žádné mužstvo nebude postupovat nikdo.

-                     Náhrady rozhodčím:

         OP mužů – hlavní        350,-Kč, čárový 230,-Kč, 2x časomíra (pomocní)       á        140,-Kč, včetně otvírání trestné lavice,

          OS mužů – 2 hlavní 200,- Kč každý, 2x časomíra (pomocní) á 100,- Kč         Rozhodčí v časomíře zastávají následující funkce:

         časoměřič, zapisovatel, hlasatel, trestoměřič a otvírání trestné lavice.     Rozhodčí časomíry budou delegováni i na zápasy OS.

         Pro oddíly odpadá povinnost delegovat zástupce na trestnou lavici.

        Přiznání a výpočet daně z finančních náhrad je v plné právní odpovědnosti

          rozhodčího.

        

19.    Rozhodčí má povinnost:

         - dostavit se k utkání nejméně 30 minut před začátkem

         - řídit utkání podle pravidel LH a v předepsané výstroji, včetně odznaku

         rozhodčího

- řádně vyplnit zápis o utkání s důrazem na podrobné popsání případných

problémů při utkání

-         nejpozději do třech dnů předat nebo zaslat zápis o utkání na řídící svaz

LH, v případě disciplinárního provinění předat do druhého dne

 

 

 

-7-

20.    Disciplinární komise

         - DK má zasedání vždy, když dojde při zápasech k disciplinárnímu        provinění.          Potrestaný hráč má automaticky zastavenou činnost do       uzavření případu DK. Tato doba se započítává do délky trestu.

         Trest zastavení činnosti se vztahuje na celé období trestu, včetně dne     začátku a konce trestu. Trest je možno uložit na celkovou dobu do 18

         měsíců s možností jednoho přerušení, kdy doba přerušení se nezapočítává      do délky trestu.

         - Provinění rozhodčích projednává DK za účasti zástupce komise          rozhodčích.

         - Je-li v soutěži uložen hráči druhý osobní trest do konce utkání /OK/,  zastavuje se mu automaticky činnost na jedno nejbližší utkání. Osobní         tresty do konce utkání musí evidovat a odpovídají za zastavení činnosti       oddíly. Dodržování kontroluje DK a STK OSLH.

 

22.    Poplatky:

         - odvolání proti rozhodnutí DK, STK,KR          -    200,- Kč

         - za projednání disciplinárního provinění v DK -    100,-

         - za projednání žádosti o zmírnění trestu            -    100.-

         - disciplinární poplatek za inzultaci rozhodčího - do 2 000,-

         - poplatek za účast v soutěži OP                        -    500,-

         - poplatek za účast v soutěži OS                        -    500,-

 

23.    Pokuty:

         - bezdůvodné předčasné opuštění hrací plochy celým

         družstvem                                                           - 1 000,-

         - nenastoupení mužstva k utkání                        - 1 000,-    

         - vystoupení mužstva ze soutěže po losovacím aktivu

         nebo v rozehraném ročníku                                - 2 000,-

 

24.    Protesty

         Podávají se v souladu se SŘLH čl.601-611

        

25.    Odvolání

         Podávají se v souladu se SŘLH čl.612-620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení VV OSLH Strakonice zvoleného na VH dne 24.8.2005, doplněné dne 13.8.2007

předseda:  Mgr. Heimlich Roman tel. 721 855 529

členové:      Štrébl Josef                           

                   Ing. Hrúz Miroslav

                   Častoral Václav

                   Slavík František

                   Kalina Lukáš

Složení odborných komisí OSLH

STK předseda: Štrébl Josef M 606673466, e-mail: josef strebl@seznam.cz

         členové: Mráz Lubomír 605451260, Slavík František, Seidl Jan,        Ing.Hrúz Miroslav, Dušek Miroslav 602641772

DK    předseda: Kalina Lukáš M 607564807, e-mail lukas.kalina@iol.cz

         členové: Bílek Václav, Tlapa Václav, Horejš Jiří

KR    předseda: Častoval Václav, M 732 807 202,

e-mail: puncas@seznam.cz  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam organizačních pracovníků oddílů LH v OP 2010/2011

 

1. Start VD Luby                 Pikhart Radek, 339 01 Klatovy, Vrhaveč 100

                                               TZ 775 099 158

                                               radek@pikhart.cz

 

2. HC Sokol Katovice           Ing.Hrúz Miroslav, 387 11 Katovice, K Hoře 432

                                               M 724 005 541

                                               e-mail: miroslav.hruz@seznam.cz

                                               milan.krejci@email.cz

 

3. SK DIORIT                      Slavík František, 386 01 Strakonice, Čelakovského 1012

Strakonice                             TZ 602 454 578, TB 380 420 441, Bílek 607 770 950

                                               e-mail: františek.slavik@tsst.cz                             

 

4. TJ Drahonice                    Častoral Václav

                                               TZ 382 739 282, M 732 807 202

                                               e-mail: puncas@seznam.cz

                                               Tlapa Václav M 737 835 087, e-mail:

 

5. TJ Sušice                           Lemberger Miroslav, 342 01 Sušice, Pod Vodojemem 1135

                                               M 603 323 509

                                               m.lemberger@tiscali.cz, ipotuznik@mususice.cz

                                               jzednik@mususice.cz

                                              

 

6. HC Horažďovice             Přerost Miroslav, 341 01 Horažďovice, Nábřežní 416

                                               M 736 683 685

e-mail:skolova.jirina@seznam.cz, vladimír.blahout@qvick.cz

 

7. TJ Sokol Malá Víska       Pressl Josef, 339 01 Klatovy, Malá Víska 38

                                               M 723 818 740, TZ 950 311 111, TB 376 317 051

                                               e-mail: j.pressl@seznam.cz

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam organizačních pracovníků oddílů LH v OS 2010/2011

SKP Strakonice                    Ing.Havelec Roman M 721 461 568

                                                                                  e-mail: romanhavelec@seznam.cz

K.R. Beton                            Váňa Miroslav          M 777 662 475

                                                                                  e-mail: ptkamen@ptkamen.cz

HC Volyně                            Náprstek František M 602 227 300          

e-mail: tnglasstrakonice@seznam.cz

Dura Blatná                          Minařík Bohumil      M 607 916 350

                                                                                  e-mail: minarik.boh@tiscali.cz

Jihospol Strakonice             Mrkvička Stanislav M 724 309 299, 383 327 080

                                               Ing.Krása Jindřich                         

                                                                                  e-mail: stanislav.mrkvicka@mu-st.cz

HC Ales                                 Kovář Milan             M 725 714 239

                                                                                  Milca.Kovar@seznam.cz

SK Drachkov Dygrs            Šebesta Michal          M 603 924 562

                                                                                  e-mail: Michal.Sebesta@volný.cz

Sokol Radomyšl B                Karvan Jan               M 606 601 171

                                                                                  e-mail: jan.karvan@zznstrakonice.cz

Sport Bike                             Skála Pavel                M 775 962 437

                                               Skála Jan                   M 606 629 032

e-mail: pavelskala@quick.cz,

                                                                                  jan.skala@centrum.cz

Spedition Schäfer Blatná     Zbíral Karel              M 602 454 592,

                                                                                  e-mail: karel.schaefer@blatna.cz  

Swietelsky Strakonice          Štrébl Josef               M 606 673 466, TZ 383 321 247

                                                                                  e-mail: josefstrebl@seznam.cz

SK Cannibals Protivín         Škoda Martin            M 725 173 176

                                                                                  e-mail: skoda.m@kapitol.cz           

HC Prachatice                      Böhm Roman            M 602 443 386

                                                                                  e-mail: bohm@cmail.cz

HC Vodňany                        Kůta Filip                  M 774660231

                                                                                  e-mail:filipkuta@seznam.cz

 

OS LH Strakonice

Kouba Pavel

adresa sekretariátu 386 01 Strakonice I. Husova 380, tel.603936223 

Zpět

Zápasy OSLH 2018/2019

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena HC Vodňany